Etički kodeksPovratak na naslovnu stranicu

 ETIČKI KODEKS ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Poštovanje potreba i vrijednosti čovjeka

Medicinska sestra/tehničar, u daljem tekstu: Zdravstveni radnik, vjeruje u slobodu i održavanje života, poštujući lične potrebe i vrijednosti čovjeka.

 1. Zdravstveni radnik mora pomoći svakom čovjeku.
 2. Zdravstveni radnik mora provoditi zdravstvenu njegu i zaštitu bez obzira na rasu, vjeru ili ateizam, etničko porijeklo, socijalni ili bračni status, pol i polnu orijentaciju, zdravstveni
 3. status,dob, političku opredijeljenost ili položaj.
 4. Zdravstvenu njegu i zaštitu zdravstveni radnik treba prilagoditi socijalnim, psihološkim,
 5. kulturnim i duhovnim potrebama čovjeka uključujući i njegove biološke potrebe.
 6. Zdravstveni radnik prihvata afirmativne dužnosti zdravstvene njege, pomažući u izražavanju osnovnih prava, potreba i vrijednosti, uključujući i pravo čovjeka da živi rizično.
 7. U provođenju zdravstvene njege i zaštite, uz pristanak oboljelog, odnosno zdravog čovjeka zdravstveni radnik uključuje i članove porodice i društva.

Poštovanje pacijenta na izbor

Zdravstveni radnik poštuje pravo pacijenta na izbor provođenja zdravstvene njege i zaštite.

 1. U komunikaciji sa pacijentima zdravstveni radnik je uvijek ljubazan, iskren i prijateljski
  raspoložen, spreman da ih sasluša i njihovim željama i potrebama maksimalno izađe u susret, izbjegavajući obećanja koja ne mogu ispuniti. U rješavanju problema/zahtjeva pacijenta dužan je da preduzme sve potrebne aktivnosti kao i da (ako je potrebno) uključe i druge zaposlene. Eventualne konflikte i sporove sa pacijentom rješava na miran, konstruktivan i korektan način.
 2. Zdravstveni radnik mora obavijestiti pacijenta o potrebnoj zdravstvenoj njezi i zaštiti i tražiti njegov pristanak.
 3. Pacijent pristaje na zdravstvenu njegu i zaštitu uobičajeno usmenom dozvolom i saradnjom.
 4. Zdravstveni radnik, vodeći računa o okolnostima, treba pomoći pacijentu da postane aktivni učesnik u procesu provođenja zdravstvene njege i zaštite.
 5. Zdravstveni radnik mora stalno procjenjivati sposobnost samostalnog rasuđivanja pacijenta.
 6. Djeca imaju pravo biti obaviještena o zdravstvenoj njezi i zaštiti na način koji odgovara njihovoj dobi i razumijevanju.
 7. Zdravstveni radnik ne smije iznuditi prisilom pristanak pacijenta na zdravstvenu njegu i zaštitu.

Profesionalna tajna

Zdravstveni radnik mora čuvati sve podatke o pacijentu koje je dobio u toku provođenja zdravstvene njege i zaštite. Tajnom se smatra sve što je medicinskoj sestri/tehničaru povjerio ljekar, porodica, pacijent lično ili je saznao iz medicinske dokumentacije.

 1. Čuvanje profesionalne tajne je za zdravstvenog radnika moralna dužnost i zakonska obaveza.
 2. Odavanje profesionalne tajne/prenošenje tajne dopušteno je u određenim okolnostima samo unutar tima zdravstvenih radnika i smatra se podijeljenom tajnom.
 3. Pristup arhivi zdravstveni radnik mora ograničiti i birati najsigurnije metode komunikacije.
 4. Nedopustivo je prepričavanje profesionalnih tajni izvan zdravstvenog tima.
 5. Pravo svakog zdravstvenog radnika je da tokom provođenja zdravstvene njege i zaštite kontroliše tačnost dobivenih ličnih podatke o pacijentu.
 6. Razgovor o zdravstvenoj njezi i zaštiti obavezan je radi kvalitetnog provođenja. Pri tome se mora posebno paziti na zaštitu anonimnosti pacijenta.
 7. Zdravstveni radnik je dužan intervenisati ukoliko drugi učesnici zdravstvenog tima ne poštuju obavezu čuvanja profesionalne tajne.

Zdravstveni radnik je oslobođen čuvanja profesionalne tajne ukoliko je ugroženo zdravlje druge osobe, ili je od opšteg interesa za zdravlje zajednice, ili nadležni organi donesu takvu odluku. Zakonske obaveze moralno su opravdane istim kriterijima kao i preofesionalna tajna.

Poštovanje i zaštita pacijenta

Zdravstveni radnik uspostavlja društveno-profesionalni odnos utvrđen na međusobnom poštovanju i povjerenju.

 1. Zdravstvena njega i zaštita bazira se se na znanju, vještini, razumijevanju isaosjećanju s pacijentom, kojem je potrebna pomoć.
 2. Zdravstveni radnik mora svojim ponašanjem pokazati da poštuje ličnost pacijenta.
 3. Zdravstveni radnik je dužan intervenisati ukoliko učesnici u zdravstvenoj njezi ne poštuju pacijenta.
 4. Zdravstveni radnik ne mijenja način rada s umirućim pacijenta vodeći računa o tome da kodeks posebno obavezuje na etičko ponašanje u odnosu na vrijednost i dužnosti.
 5. Zdravstveni radnik treba postupati s pacijentom tako da mu osigura udobnost, ponos, pravo i vrijednost čovjeka, te da ga razgovorom oslobodi straha ili mu smanji bol.
 6. Zdravstveni radnik mora posebnu pažnju posvetiti članovima pacijentove porodice i drugim njemu važnim osobama.
 7. Zdravstveni radnik čini sve za dobrobit pacijenta na osnovu: 
 • poznavanja svih relevantnih podataka o pacijentu prije odluke za određeno rješenje,
 • dobrih odnosa u zdravstvenom timu,
 • provođenja zakona i zakonskih propisa,
 • pridržavanja deklaracije o ljudskim pravima, pravima djeteta i drugih.

Zdravstvena njega i zaštita

 1. Zdravstveni radnik pruža zaštitu i provodi zdravstvenu njegu.
 2. Zdravstveni radnik je dužan da bude obučen u pružanju zdravstvene zaštite i zdravstvene njege i mora biti dobro osposobljen za obavljanje svog poziva.
 3. Zdravstveni radnik se mora redovno i trajno stručno usavršavati, sticati nova znanja i vještine relevantne za struku i njena područja rada u zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenoj njezi, edukaciji, istraživanjima i organizaciji.
 4. U traženju, odnosno prihvaćanju posla zdravstveni radnik mora voditi računa o svojim sposobnostima i ograničenjima.
 5. U obavljanju svojih dužnosti i zadataka zdravstveni radnik mora težiti da u određenim okolnostima provodi zdravstvenu zaštitu i njegu na najbolji mogući način.
 6. Ukoliko je pozvan izvan mjesta rada radi hitnih medicinskih postupaka, zdravstveni radnik prihvata obavezu da, u skladu sa znanjem i iskustvom, provodi najbolju zdravstvenu zaštitu i njegu.
 7. Radi dobrobiti pacijenta, bez obzira na okolnosti, zdravstvenom radniku je nedopustivo ne pomoći.
 8. Glavni zdravstveni radnik organizacionih jedinica dužan je podržavati ostalo osoblje u teškim okolnostima i činiti sve da riješi nastale probleme.

 

Sestrinska praksa, vaspitanje i obrazovanje

Zdravstveni radnik podržava sestre-kolegice i sestrinsku profesiju. Svaka zdravstveni radnik ima pravo na uslove u kojima će moći najbolje raditi koristeći svoja znanja i vještine.

 1. Zdravstveni radnik prihvata dužnosti i provodi zdravstvenu njegu u skladu sa znanjem i sposobnostima.
 2. Glavne sestre,medicinski tehničari, predavači, saradnici u nastavi, stručni učitelji, nastavnici, mentori i savjetnici moralno su obavezni davati tačne podatke i obavijesti zdravstveni radnikma, učenicima i studentima.
 3. Zdravstveni radnik mora osigurati efikasnu i djelotvornu komunikaciju, upozoravati na pozitivne pristupe i postupke ali i na moguće pogreške.
 4. Glavni zdravstveni radnik ima posebnu odgovornost koja proizlazi iz brige za pacijenta. On mora osigurati stručno osoblje koje će uspješno raditi za dobrobit pacijenta.
 5. Odnosi nastavnik, učenik, student prema pacijentu moraju biti utemeljeni na osnovama etičkog kodeksa.
 6. Zdravstveni radnik nastavnik mora biti pravedan i odnositi se prema učeniku i studentu s poštovanjem.
 7. Istraživanja su dio sestrinske profesije. S prednostima istraživanja čiji se rezultati koriste u kliničkoj praksi, edukaciji i organizaciji, moraju biti upoznate sve sestre.
 8. Cilj rada sestre/tehničara je promocija zdravlja na dobrobit pacijenta. Medicinska sestra/tehničar ne smije liječiti ili predlagati liječenje.

Zdravstveni radnik pruža hitne medicinske postupke samo u iznimnim okolnostima i mora što je moguće prije o tome izvijestiti lijekara.

Saradnja u zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenoj njezi

Zdravstveni radnik prepoznaje rad drugih kolega kao doprinos najboljoj zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenoj njezi.

 1. Zdravstveni radnik radi kao član zdravstvenog tima i uspostavlja korektne međuljudske odnose.
 2. U zdravstvenom timu zdravstveni radnik učestvuje sa svim svojim znanjem i sposobnostima.
 3. Znanja i sposobnosti članova zdravstvenog tima trebaju se usklađivati s potrebama pacijenta, a s ciljem kvalitetne i kompletne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege.
 4. Zdravstveni radnik treba učestvovati u planiranju, primjeni i evaluaciji zdravstvene zaštite i zdravstvene njege.
 5. Zdravstveni radnik surađuje sa kolegama i drugim zdravstvenim djelatnicima, s interesnim grupama, sekcijama i drugima s ciljem osiguranja najbolje zdravstvene zaštite i zdravstvene njege.


Uslovi rada i radnog mjesta


Uslovi na radnom mjestu trebaju biti takvi da doprinose pozitivnim stavovima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenoj njezi. Rad medicinske sestre/tehničara temelji se na osiguraju uslova koji omogućavaju provođenje kvalitetne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege i doprinose profesionalnom zadovoljstvu medicinske sestre/tehničara.

 1. Prihvatajući radno mjesto zdravstveni radnik mora, u skladu sa znanjem i sposobnostima, provoditi zdravstvenu zaštitu i njegu prema vrijednostima i dužnostima kodeksa.
 2. Glavni zdravstveni radnik mora težiti tome da se zapošljavanje medicinske sestre/tehničara obavlja u skladu sa zakonima i važećim propisima.
 3. Glavne medicinske sestre/tehničari organizacionih jedinica su dužni da novoprimljene zdravstvene radnike upoznaju sa etičkim kodeksom.
 4. Glavne medicinske sestre/tehničari organizacionih jedinica dužni su da edukuju novoprimljene zdravstvene radnike i da ih upoznaju sa dužnostima, obavezama i pravima
 5. Glavni zdravstveni radnik usklađuje dobrobit pacijenta i medicinske sestre/tehničara. Ukoliko je oprema nedostatna on mora učiniti sve da smanji ili spriječi eventualnu opasnost.
 6. Glavni zdravstveni radnik mora poticati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i zdravstvenu njegu te osiguravati dobre uslove za rad.
 7. Međusobno sarađuju i održavaju skladne profesionalne odnose, jednako unutar svoje profesije kao i sa zdravstvenim radnicima i saradnicima drugih zanimanja i profesija.
 8. U vezi s etičkom odgovornošću, a u nastojanju poboljšavanja uslova rada i sigurnosti, prednost ima pacijentom. Dužni su koordinirati, komunicirati i poduzimati sve za osiguravanje sigurnosti pacijentom.

Etika

Medicinske sestre/tehničari štite prava i interese pacijenta, društva i zajednice. Razgovaraju o vrijednostima i dužnostima unutar profesije i van nje.

 1. Zdravstveni radnik podržava i štiti pravo i interes pojedinca ili grupe na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i zdravstvenu njegu.
 2. Zdravstveni radnik mora govoriti istinu na sudovima i u javnosti.
 3. Zdravstveni radnik sarađuje s okruženjem, naročito s onima koji su odgovorni za socijalne i ekonomske programe.
 4. Zdravstveni radnik treba sarađivati, snositi i dijeliti odgovornost sa zdravstvenim radnicima.
 5. Zdravstveni radnik mora ustrajati na poštovanju profesionalne etike.
 6. Zdravstveni radnik je odgovoran prema sebi i profesiji, te mora svojim izgledom i ponašanjem uvijek dostojno prezentovat zvanje.
 7. Zaposleni su zaduženi da za zdravstvenu zaštitu i njegu moraju imati svoju ulogu u prezentovanju profesionalne etike.
 8. Svaki zdravstveni radnik treba se uključiti u javne aktivnosti, koje se bave zdravljem. Na taj način promoviše sestrinstvo i ispunjava dužnost građana.
 9. Zdravstveni radnik se treba brinuti i za svoje zdravlje.
 10. Zdravstveni radnik radi na unapređenju zdravlja, prevenciji bolesti, zbrinjavanju oboljelih od hroničnih i neizlječivih bolesti.